دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3  

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  از سری انتشارات آزمایشی متون درسی دكتر كوپا 5 اهداف كلی درس هدف كلی از درس تاریخ ادبیات 3 آشنایی دانشجو با ویژگی هایشعر و تحول آن در عهد صفوی، افشاریه، زندیه و قاجاریه و گویندگان و نویسندگان مطرح این دوران است. دكتر كوپا 6 اهداف رفتاری انتظار می رود كه دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند به نحوی مستدل درباره تحول شعر در عهد صفوی،افشاریه و..بحث كند و اطلاعاتی نسبتا مب

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3  

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  از سری انتشارات آزمایشی متون درسی دكتر كوپا 5 اهداف كلی درس هدف كلی از درس تاریخ ادبیات 3 آشنایی دانشجو با ویژگی هایشعر و تحول آن در عهد صفوی، افشاریه، زندیه و قاجاریه و گویندگان و نویسندگان مطرح این دوران است. دكتر كوپا 6 اهداف رفتاری انتظار می رود كه دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند به نحوی مستدل درباره تحول شعر در عهد صفوی،افشاریه و..بحث كند و اطلاعاتی نسبتا مب

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3  

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  از سری انتشارات آزمایشی متون درسی دكتر كوپا 5 اهداف كلی درس هدف كلی از درس تاریخ ادبیات 3 آشنایی دانشجو با ویژگی هایشعر و تحول آن در عهد صفوی، افشاریه، زندیه و قاجاریه و گویندگان و نویسندگان مطرح این دوران است. دكتر كوپا 6 اهداف رفتاری انتظار می رود كه دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند به نحوی مستدل درباره تحول شعر در عهد صفوی،افشاریه و..بحث كند و اطلاعاتی نسبتا مب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1